رد تمام درخواست تجدیدنظرهای سایپا/ خیبر محکوم شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته استیناف به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت آقای جواد عباسی نسبت به رأی شماره ۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدید نظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف آقای مهدی تقی زاده به وکالت از آقای یوسف بهزادی کلاش به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو نسبت به رأی شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی آقای یوسف بهزادی کلاش به خواسته مطالبه وجه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به لحاظ آنکه وکیل مشارالیه دارای اختیار مراجعه به فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی را ندارد و فاقد سمت می‌باشد صادر شده است. ملاحظه می‌شود بند ۲ ماده ۶ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص الزام وکلاء یا نمایندگان، اشخاص حقیقی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی منصرف از ذکر و تصریح حدود اختیارات است چه آنکه هرچند وکلای دادگستری به لحاظ داشتن پروانه وکالت ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند اما بدان معنا نیست که در اختیارات تفویض شده تصریح به مشخصات و اصحاب دعوی و مراجعه به فدراسیون و کمیته‌ها و ارکان قضائی نشود و کمیته وضعیت بازیکنان برگرفته از بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون مرجع شبه قضائی تلقی نمی‌شود لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت آقای محمد علی صفیا نسبت به رأی شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای سعید محمدی فر نسبت به رأی شماره ۳۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۲۸۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای امیرحسین حسین زاده نسبت به رأی شماره ۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۳۳۵/۷۱۷/۶۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ویستا توربین به طرفیت آقای علیرضا ملکی نسبت به رأی شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۶۰۹/۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای طاها شریعتی خامنه نسبت به رأی شماره ۳۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای رضا خورسندی نسبت به رأی شماره ۳۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضی تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

منبع خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency – ورزش > فوتبال ایران

, رد تمام درخواست تجدیدنظرهای سایپا/ خیبر محکوم شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

دیدگاهتان را بنویسید